Fontys Pro Volledig Aanbod Voor Professionele En

Published May 31, 22
10 min read

Cursussen - Koninklijke Visio

Omgevingsplan: juridische tips en tricks29 november 2022Utrecht, Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan. Participatie en Omgevingswet29 november 2022Utrecht, Deze eendaagse cursus Participatie en Omgevingswet geeft praktische handvatten voor participatie als maatwerk. We gaan in op de vrijheid die de Omgevingswet biedt, de valkuilen die met die vrijheid meekomen en de ‘knoppen’ waarmee je dit goed kunt inregelen.

De aanpak van fraude in het sociaal domein29 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht over de stand van zaken met betrekking tot fraude in het sociaal domein. U krijgt inzicht in de juridische instrumenten die een gemeente tot zijn beschikking heeft. Tevens krijgt u concrete en praktische handvatten om fraude aan te pakken.

Cursussen - Sba

Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs: samenhang en afbakening29 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder beeld en inzicht in de wettelijke kaders van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs, de afbakening tussen beide wetten en de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten en het onderwijs.

U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk. Parkeren in het omgevingsrecht 29 november 2022Online, Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is Beschermd wonen voor zorgaanbieders en gemeenten30 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder overzicht van beschermd wonen.

Cursussen En Trainingen - Diverse Branches - Rijn Ijssel

U leert de verplichtingen die opgelegd mogen worden, maar ook de grenzen daaraan. De laatste en belangrijkste actuele (juridische) ontwikkelingen rondom beschermd wonen worden samen met u besproken. Samen met de docenten en uw medecursisten kunt u discussiëren en van gedachten wisselen rondom het thema beschermd wonen in een veranderende omgeving.

Afbakening van de Wmo en Jeugdwet in de verordening30 november 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts en ervaren docenten een goed en helder beeld welke mogelijkheden u heeft om binnen de gemeentelijke verordening af te bakenen. En zo te zorgen voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in combinatie met kostenbesparing.

Cursussen - Tetrix Techniekopleidingen

Actualiteiten Omgevingsrecht6 december 2022Utrecht, Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Omgevingsrecht gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Gemeentelijke Aanpak Ondermijning6 december 2022Utrecht, Deze training Geïntegreerde aanpak ondermijning geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent.

Verdiepingscursus Wlz8 december 2022Utrecht, Tijdens de Verdiepingscursus Wlz wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Wlz worden behandeld. De Wlz wordt in deze verdiepingscursus voornamelijk behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen. Wegenwet: openbaarheid van wegen8 december 2022Utrecht, De middagcursus Wegenwet: openbaarheid van wegen, biedt inzicht in de lastige materie van de Wegenwet, waar u op moet op letten en hoe u het in uw voordeel kan inzetten.

Stadspasacties: Cursussen Voor Kinderen - Stadspas

De positie van zorgaanbieders in het sociaal domein bij gemeentelijke toezicht en handhaving13 december 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts in deze materie een overzicht van het complete proces vanaf contractering tot een eventuele terugvordering. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen wordt gedurende de dag stilgestaan bij de eisen die aan zorginstellingen mogen worden gesteld en de toezichtsbevoegdheden van gemeenten.

Cursussen Archieven -Cursussen – ook online!


Vechtscheiding: de strijd uit de scheiding halen13 december 2022Utrecht, Tijdens deze cursus krijgt u praktische kennis en vaardigheden waarmee u ruziënde ouders in een vechtscheiding helpt om functioneel met elkaar te communiceren en het welzijn van hun kind voorop te zetten. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.

Cursussen - Prodemos

De griffier in positie: ontwikkel je competenties - alleen als Incompany, Onbekend, Na afloop van deze leergang 'De griffier in positie: ontwikkel je competenties' ben je je als griffier veel bewuster van je eigen houding en gedrag in situaties waarin je als griffier optreedt. Je hebt handvatten ontvangen om je optreden nog effectiever te maken en je hebt de gelegenheid met die handvatten te oefenen.

Bestuurlijke boete - alleen als incompany, Onbekend, Sinds een aantal jaren is het bestuurlijke boeterecht flink in ontwikkeling. Een aantal wetswijzigingen en reacties van de bestuursrechters daarop hebben voor veel reuring gezorgd. Creëren van privacybewustzijn in organisaties - alleen als incompany, Onbekend, Technisch en procedureel heb je heel wat op orde voor de implementatie van de AVG en de bijbehorende informatiebeveiliging.

Cursussen - Amphion

Er spelen al zo veel nieuwe ontwikkelingen en er zijn veel eisen van cliënten, opdrachtgevers, ketenpartners en overheden. Bestuur en management hebben daar hun handen aan vol dus de aandacht voor privacy zakt weg, na aanvankelijke interesse bij de invoering van de AVG. Je kunt een posteractie of presentatie organiseren maar dat heeft geen blijvend effect.

In deze cursus leer je hoe je een privacybewuste organisatiecultuur creëert en vasthoudt. Basiscursus Omgevingsplan - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsplan geeft een overzicht van alle ins en outs van het omgevingsplan - Eduvision. Niet-basistaken Milieu voor gemeenten - alleen als incompany, Onbekend, Deze 2-daagse cursus Niet-basistaken Milieu voor gemeenten geeft kennis en handvatten om de handhaving van deze taken adequaat uit te voeren Water in de Omgevingswet voor handhavers – alleen incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet voor Handhavers behandelt de specifieke consequenties voor handhavers.

Cursussen - Vitis WelzijnWater in de Omgevingswet voor vergunningverleners – alleen incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet voor vergunningverleners behandelt de specifieke consequenties voor vergunningverleners. Privacydilemma’s in het publieke domein - alleen als incompany, Onbekend, Met de cursus Privacydilemma's in het publieke domein krijgt u handvatten aangereikt om op een praktische wijze om te gaan met persoonsgegevens in het publieke domein.

0Onbekend, Deze 3-daagse cursus Energietransitie neemt u in vogelvlucht mee door de technische oplossingen voor het opwekken van duurzame energie, met al hun (on)mogelijkheden en (in)directe effecten Bodemdaling: oorzaken, gevolgen en aanpak - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Bodemdaling bespreekt de oorzaken, gevolgen en aanpak van dit probleem.

Vijverberg Opleidingen En Cursussen

Opgavegericht werken in het publiek domein - alleen als incompany, Onbekend, Deze 2-daagse cursus Opgavegericht werken in het publiek domein is gericht op het aanpakken van complexe maatschappelijke opgaven waar samenwerken met de juiste mindset centraal staat. Eduvision. Je leert hoe je de Agile methode kunt toepassen en gaat direct aan de slag.

De deelnemers kijken naar nieuwe vaardigheden en competenties en nemen een duik in hun eigen denkwereld. Inleiding Omgevingswet - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus behandelt de hoofdlijnen en doelen van de Omgevingswet, maar werkwijze, organisaties en competenties die hiervoor nodig zijn, komen ook aan de orde. Integratie van regels in het Omgevingsplan - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels en verordeningen (waaronder de APV, welstand, etc.

Cursussen - Marente

Update landelijk gebied - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus concentreert zich op de relatie ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied, zowel technisch als juridisch Update Wabo - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Update Wabo is een update over de Wabo: bijblijven en bijschaven, alles weer even opfrissen met accent op praktijkproblemen.

Basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder / Handhaver Milieu - Alleen als incompany, Onbekend, Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder en Handhaver milieu wil inzicht bieden in toezicht en handhaving onder de omgevingswet met betrekking tot milieu. Basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu - Alleen als Incompany, Onbekend, Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu wil inzicht bieden in vergunningverlening onder de omgevingswet met betrekking tot milieu.

Cursussen En Workshops 2022-2023 - Coherente

Verschil tussen training, workshop en cursus - Bridge2learnCursussen patiëntenparticipatie PGOsupport


Onderhandelen over gebiedsontwikkeling - alleen als Incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Onderhandelen over gebiedsontwikkeling wordt u in de geest van de nieuwe Omgevingswet praktisch geleerd om samenwerkingsgericht te onderhandelen. Online indiceren in het sociaal domein - alleen als incompany, Onbekend, Deze cursus Online indiceren in het Sociaal domein leert consulenten de communicatietechnieken en wettelijke kaders die nodig zijn om een indicatiestelling op afstand te doen.

Warmterecht: Van Warmtewet tot omgevingsplan Onbekend, Tijdens deze 1-daagse cursus wordt u bijgepraat over actualiteiten in het warmterecht, waaronder jurisprudentie, wet- en regelgeving (Warmtewet) en de toepassing van het warmterecht in o. a. het huurrecht. Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG - alleen als incompany, Onbekend, Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de do’s and don’ts bij het behandelen van inzage- en verwijderingsverzoeken.

Cursussen - Versa Welzijn

In deze cursus staan de rechten centraal. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk Internationale doorgifte van persoonsgegevens - alleen als Incompany, Onbekend, In de cursus ‘Internationale doorgifte van persoonsgegevens: hoe regel je dat in de praktijk?’ wordt de huidige stand van zaken besproken met betrekking tot de internationale doorgifte van (persoons)gegevens en wordt besproken hoe doorgifte is te regelen in de praktijk.

Dit zijn de 10 leukste en leerzaamste online cursussen   MargrietIn Company cursussen - BME Opleidingen


Greep op bewonersbijeenkomsten, Onbekend, De tweedaagse cursus ‘Greep op bewonersbijeenkomsten’ helpt je in vier stappen naar succesvolle bijeenkomsten. Tips over strategie, werkvormen en communicatie. Werken met de Omgevingsvisie - alleen als Incompany, Onbekend, Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.

Volksuniversiteit Oss - Cursussen En Trainingen

E-cursus Wwft Belastingadviseurs, Onbekend, Deze e-cursus brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft). Actualiteitencollege Duurzame energie op het elektriciteitsnet, Onbekend, In dit actualiteitencollege gaan Wouter van den Akker (Liander), Leon Straathof (Energie, Samen) en Lennart Lalieu (NPRES) onder leiding van Martijn Bongaerts (Liander) met elkaar in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net.

Actualiteitencollege BENGOnbekend, Wilt u bijgepraat worden over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer? E-cursus DPIAOnbekend, Tijdens deze e-cursus DPIA krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. U leert wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA.

Cursussen - Terra Trainingen

Basiscursus APV - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse Basiscursus APV geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen. Daarbij passeren ook de trends en ontwikkelingen (o. a. Omgevingswet) de revue.

E-cursus Kwaliteitsborging bouwen, Onbekend, In deze e-cursus Kwaliteitsborging bouwen gaat u onderzoeken hoe het nieuwe systeem in elkaar steekt en wat het betekent voor bouw- en woningtoezicht. Actualiteitencollege Openbare orde- en noodrecht, Onbekend, Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van openbare orde- en noodrecht en wat dit betekent voor de praktijk? Bekijk dan dit online actualiteitencollege.

Cursussen - Sba

E-cursus Handhaving Omgevingswet, Onbekend, Deze e-cursus Handhaving Omgevingswet biedt inzicht in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet, waarbij ook de handhavingsregels die wel van kracht blijven aan bod komen. Actualiteitencollege Menselijke maat in eigen kracht, Onbekend, Tijdens dit actualiteitencollege, waarin een advocaat en rechter samen met elkaar in debat gaan, krijgt u een nieuw en verfrissend beeld over menselijke maat en eigen kracht in relatie tot wetgeving, uitvoering en rechterlijke controle Actualiteitencollege Reële Tarieven, Onbekend, Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een compleet en helder overzicht van wet- en regelgeving waar gemeenten bij de vaststelling van tarieven rekening mee moeten houden.

Actualiteitencollege Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, Onbekend, Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een compleet en helder overzicht van de inhoud van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet die per 1 januari 2022 inwerking is getreden. E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan, Onbekend, Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden.

Navigation

Home

Latest Posts

Eduvision Libros Virtuales

Published Nov 12, 21
6 min read